Skip to main content

Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan dat per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in gaat. Deze heeft als doel uw privacy beter te beschermen. Ook bij Hondenschool Geurt van Dijk vinden wij uw privacy belangrijk. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor uw deelname aan een cursus, om u te informeren over activiteiten en overige informatie met betrekking tot de hondenschool.

 

Privacyverklaring Hondenschool Geurt van Dijk (gebaseerd op de Wet  Algemene Verordening Gegevensbeheer)

 

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG. Uw privacy is belangrijk voor ons bij Hondenschool Geurt van Dijk. We gebruiken uw gegevens uitsluitend voor uw deelname aan een cursus en om u te informeren over activiteiten en overige informatie met betrekking tot de hondenschool.

 

Hondenschool Geurt van Dijk Bij Hondenschool Geurt van Dijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk voor de (financiële) administratie en de diensten waarvan u gebruik maakt bij Hondenschool Geurt van Dijk. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens en gegevens van uw hond verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Naam van uw hond
 • Ras van uw hond
 • Geslacht van uw hond
 • Geboortedatum van uw hond

Onze plichten  Hondenschool Geurt van Dijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de organisatie plaatsvindt en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Hondenschool Geurt van Dijk zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacy verklaring om de tekst aan te laten sluiten op de laatste stand van zaken. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • voor dienstverlening (deelname cursus en communicatie met u);
 • voor de financiële administratie;
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • voor uw instructeur bij deelname aan een cursus (uw voor- en achternaam en telefoonnummer, gegevens hond; naam, ras, geslacht en geboortedatum);
 • als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 •  gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Hondenschool Geurt van Dijk. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief of mailservice te informeren over een nieuwe activiteit.

 

 • Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.
 • Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Alle medewerkers en vrijwilligers van Hondenschool Geurt van Dijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede dienstverlening.

 

Uw rechten als betrokkene: U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn met inachtneming van de wettelijke mogelijkheden zoals bewaarplicht financiële gegevens bedrijven.

 

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

 •  Hondenschool Geurt van Dijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerker-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
 • In geval van advisering consultatie deskundigen op kynologisch gebied en/of ten behoeve van doorverwijzen, overleggen wij uw gegevens enkel op uw toestemming.
 • Om in voorkomend geval onze overeenkomst met u te handhaven. Wanneer u bijvoorbeeld niet voor uw cursus hebt betaald, kunnen we uw gegevens met een incassobureau delen.
 • Het delen van gegevens binnen de hondenschool vindt uitsluitend plaats ten behoeve van onze bedrijfsactiviteiten, onze dienstverlening aan u en zoals omschreven in deze privacyverklaring.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte) Hondenschool Geurt van Dijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics Hondenschool Geurt van Dijk maakt gebruik van Google Analytics. Via dit systeem wordt geanonimiseerd gegevens over het bezoek gedrag van de website van Hondenschool Geurt van Dijk verzameld. Hiermee kan Hondenschool Geurt van Dijk zien hoe de bezoekers de website gebruiken en waardoor wij de website kunnen verbeteren.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Beeldmateriaal Tijdens de cursussen kunnen foto’s of film opnames worden gemaakt van u en uw hond. Dit beeldmateriaal kan worden gebruikt voor scholingsdoeleinden voor instructeurs (in opleiding) of voor promotiedoeleinden op de website van Hondenschool Geurt van Dijk als ook op de Facebookpagina van Hondenschool Geurt van Dijk. Indien iemand die op één van deze beelden voorkomt en het niet op prijs stelt dat dit beeldmateriaal gedeeld wordt met derden, zal de wens van deze persoon worden gehonoreerd.

Data lek Bij een eventuele data lek, zal u en Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering hiervan in kennis worden gesteld. Indien blijkt, dat alleen gegevens zijn gelekt, die slechts geringe kans geven op schending van rechten van betrokkenen, dan zal Autoriteit Persoonsgegevens niet in kennis worden gesteld (art. 33.1 van het AVG). In alle gevallen zullen betrokkenen worden geïnformeerd en zal Hondenschool Geurt van Dijk daarvan een registratie bijhouden.

Functionaris gegevensbescherming Hondenschool Geurt van Dijk is vrijgesteld van genoemde functionaris. Echter zal eigenaar Geurt van Dijk wel als zodanig hiermee worden belast. Indien u vragen hebt over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met Geurt van Dijk via 0612654670 of info@geurtvandijk.nl

“Privacyverklaring Hondenschool Geurt van Dijk”.

Geurt van Dijk
Anneke van Dijk van Krieken

1 mei 2018, Kedichem